Dai Lai Star Golf & Country Club

2010 년 11 월에 개장 한 Dai Lai Golf Course (Dai Lai Star Golf & Country Club)는 Peter Wadell과 Linkshape Australia가 설계 및 제작했습니다. Dai Lai Star Golf & Country Club은 하노이 중심부에서 40km 이내의 시적 Don Lai Lake 옆 Ngoc Thanh 산기슭에 위치하고 있으며 골퍼 및 방문객에게 이상적인 곳입니다.

마당은 무수한 언덕과 구불 구불 한 곳으로 부드럽게 휴식하면서 경험과 도전을 가져올 수 있도록 설계되었습니다. 마당을 둘러싼 경관 시스템, 소나무 숲입니다. 다이 라이 (Dai Lai) 호수를 향한 대형 골프 코스는 선수들에게 흥미로운 느낌을줍니다. 그림처럼 아름다운 자연 환경의 다양성은 전체 시설의 자부심입니다. 자연 지형은 모든 골프 라운드에서 큰 어려움을 겪을 수있는 독특한 고도 변화를 제공하여 골퍼에게 지속적인 인상을 남깁니다.

또한 야드에는 바, 보조 구역 및 약 50 대 수용 할 수있는 대형 주차장이 있습니다. 18 홀의 국제 표준을 갖춘 다이 라이 (Dai Lai) 골프 코스는 정기적으로 변경되어 새로운 도전을 만들고 선수들에게 익숙 함과 지루함을 피하게합니다. 전문가들은 표준 골프장에 비해 상대적으로 큰 지역으로 간주되어 전문가들은 베트남의 크기와 품질면에서 골프 코스를 디자인하고자합니다.

Read more...

2010 년 11 월에 개장 한 Dai Lai Golf Course (Dai Lai Star Golf & Country Club)는 Peter Wadell과 Linkshape Australia가 설계 및 제작했습니다. Dai Lai Star Golf & Country Club은 하노이 중심부에서 40km 이내의 시적 Don Lai Lake 옆 Ngoc Thanh 산기슭에 위치하고 있으며 골퍼 및 방문객에게 이상적인 곳입니다.

마당은 무수한 언덕과 구불 구불 한 곳으로 부드럽게 휴식하면서 경험과 도전을 가져올 수 있도록 설계되었습니다. 마당을 둘러싼 경관 시스템, 소나무 숲입니다. 다이 라이 (Dai Lai) 호수를 향한 대형 골프 코스는 선수들에게 흥미로운 느낌을줍니다. 그림처럼 아름다운 자연 환경의 다양성은 전체 시설의 자부심입니다. 자연 지형은 모든 골프 라운드에서 큰 어려움을 겪을 수있는 독특한 고도 변화를 제공하여 골퍼에게 지속적인 인상을 남깁니다.

또한 야드에는 바, 보조 구역 및 약 50 대 수용 할 수있는 대형 주차장이 있습니다. 18 홀의 국제 표준을 갖춘 다이 라이 (Dai Lai) 골프 코스는 정기적으로 변경되어 새로운 도전을 만들고 선수들에게 익숙 함과 지루함을 피하게합니다. 전문가들은 표준 골프장에 비해 상대적으로 큰 지역으로 간주되어 전문가들은 베트남의 크기와 품질면에서 골프 코스를 디자인하고자합니다.

Hide...
Fri
높은 온도:23℃
낮은 온도:16℃
Sat
높은 온도:25℃
낮은 온도:17℃
Sun
높은 온도:26℃
낮은 온도:17℃
Mon
높은 온도:24℃
낮은 온도:20℃
Tue
높은 온도:24℃
낮은 온도:19℃
Wed
높은 온도:24℃
낮은 온도:19℃
Thu
높은 온도:21℃
낮은 온도:18℃

Dai Lai Star Golf & Country Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0391451346177561421410192584353356637816835040114543339656133986931
 Blue13572.0369425318141533402380178560330654235514932938012641037253331966502
 White13572.0329407285126513376357162525308051633413030335311638335350929976077
 Red13572.0270384258102484344331147493281348130110627532611234833048227615574
 Par  4443544312439101584162131188131

평가

8.8 /
Great 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 10 1
Caddie 9 1
위치 9 1
가격 9 1
풍경 7 1
시설 9 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Great
Minh Tuấn
Good
Morning Tee-time
05:08
1.500.000VND
18
4
05:16
1.500.000VND
18
4
05:24
1.500.000VND
18
4
05:32
1.500.000VND
18
4
05:40
1.500.000VND
18
4
05:48
1.500.000VND
18
4
05:56
1.500.000VND
18
4
06:04
1.500.000VND
18
4
06:12
1.500.000VND
18
4
06:20
1.500.000VND
18
4
06:28
1.500.000VND
18
4
06:36
1.500.000VND
18
4
06:44
1.500.000VND
18
4
06:52
1.500.000VND
18
4
07:00
1.500.000VND
18
4
07:08
1.500.000VND
18
4
07:16
1.500.000VND
18
4
07:24
1.500.000VND
18
4
07:32
1.500.000VND
18
4
07:40
1.500.000VND
18
4
07:48
1.500.000VND
18
4
07:56
1.500.000VND
18
4
08:04
1.500.000VND
18
4
08:12
1.500.000VND
18
4
08:20
1.500.000VND
18
4
08:28
1.500.000VND
18
4
08:36
1.500.000VND
18
4
08:44
1.500.000VND
18
4
08:52
1.500.000VND
18
4
09:00
1.500.000VND
18
4
Afternoon Tee-time
09:01
1.600.000VND
18
4
09:09
1.600.000VND
18
4
09:17
1.600.000VND
18
4
09:25
1.600.000VND
18
4
09:33
1.600.000VND
18
4
09:41
1.600.000VND
18
4
09:49
1.600.000VND
18
4
09:57
1.600.000VND
18
4
10:05
1.600.000VND
18
4
10:13
1.600.000VND
18
4
10:21
1.600.000VND
18
4
10:29
1.600.000VND
18
4
10:37
1.600.000VND
18
4
10:45
1.600.000VND
18
4
10:53
1.600.000VND
18
4
11:01
1.600.000VND
18
4
11:09
1.600.000VND
18
4
11:17
1.600.000VND
18
4
11:25
1.600.000VND
18
4
11:33
1.600.000VND
18
4
11:41
1.600.000VND
18
4
11:49
1.600.000VND
18
4
11:57
1.600.000VND
18
4
12:05
1.600.000VND
18
4
12:13
1.600.000VND
18
4
12:21
1.600.000VND
18
4
12:29
1.600.000VND
18
4
12:37
1.600.000VND
18
4
12:45
1.600.000VND
18
4
12:53
1.600.000VND
18
4
13:01
1.600.000VND
18
4
13:09
1.600.000VND
18
4
13:17
1.600.000VND
18
4
13:25
1.600.000VND
18
4
13:33
1.600.000VND
18
4
13:41
1.600.000VND
18
4
13:49
1.600.000VND
18
4
13:57
1.600.000VND
18
4
14:05
1.600.000VND
18
4
14:13
1.600.000VND
18
4
14:21
1.600.000VND
18
4
14:29
1.600.000VND
18
4
14:37
1.600.000VND
18
4
14:45
1.600.000VND
18
4
14:53
1.600.000VND
18
4
Twilight Tee-time
15:01
1.350.000VND
18
4
15:09
1.350.000VND
18
4
15:17
1.350.000VND
18
4
15:25
1.350.000VND
18
4
15:33
1.350.000VND
18
4
15:41
1.350.000VND
18
4
15:49
1.350.000VND
18
4
15:57
1.350.000VND
18
4
16:05
1.350.000VND
18
4
16:13
1.350.000VND
18
4
16:21
1.350.000VND
18
4
16:29
1.350.000VND
18
4
16:37
1.350.000VND
18
4
16:45
1.350.000VND
18
4
16:53
1.350.000VND
18
4
17:01
1.350.000VND
18
4
17:09
1.350.000VND
18
4
17:17
1.350.000VND
18
4
17:25
1.350.000VND
18
4
17:33
1.350.000VND
18
4
17:41
1.350.000VND
18
4
17:49
1.350.000VND
18
4
17:57
1.350.000VND
18
4
Fri
높은 온도:23℃
낮은 온도:16℃
Sat
높은 온도:25℃
낮은 온도:17℃
Sun
높은 온도:26℃
낮은 온도:17℃
Mon
높은 온도:24℃
낮은 온도:20℃
Tue
높은 온도:24℃
낮은 온도:19℃
Wed
높은 온도:24℃
낮은 온도:19℃
Thu
높은 온도:21℃
낮은 온도:18℃

Dai Lai Star Golf & Country Club

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0391451346177561421410192584353356637816835040114543339656133986931
 Blue13572.0369425318141533402380178560330654235514932938012641037253331966502
 White13572.0329407285126513376357162525308051633413030335311638335350929976077
 Red13572.0270384258102484344331147493281348130110627532611234833048227615574
 Par  4443544312439101584162131188131
29 12 2020
dai lai golf club HIO

Golfers playing golf at Dai Lai Golf Club have the opportunity to receive a golf member's card if they successfully score HIO at holes 8A 8B and 3C. The program applies from December 6, 2020, the yard also has a gift of gratitude to golfers on every Monday.

10 12 2020
dai lai golf club HIO

   Golfer chơi golf tại Đại Lải Golf Club có cơ hội nhận thẻ hổi viên của sân nếu ghi HIO thành công tại các hố 8A 8B và 3C. Chương trình áp dụng từ ngày 6/12/2020, sân còn có món quà tri ân tới quý golfer vào các ngày thứ 2 hàng tuần.

27 10 2020
sân golf đại lải
Ngày 21-22/11/2020 tới đây sân golf Tam Đảo khởi tranh giải đấu Đại Lải Golf Club Championship. Đây là một sự kiện thường niên của sân golf Đại Lải nhằm mục đích cảm ơn sự đồng hành và đóng góp của các quý golf thủ và khách hàng đã dành nhiều tình cảm yêu mến cho câu lạc bộ trong suốt thời gian qua.

평가

8.8 /
Great 1 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green 10 1
Caddie 9 1
위치 9 1
가격 9 1
풍경 7 1
시설 9 1
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Great
Minh Tuấn
Good

인근 골프장