Chi Linh Golf Club

베트남의 별 골프장이라고 불리는 Chi Linh 골프 코스 (하이 Duong)는 2009 년 골프 코스에 와서 국제 골프 토너먼트의 씨앗을 실제로 놀라게했습니다. Chi Linh는 "베트남에서 가장 아름다운 골프 코스"라고 불립니다.

치 린 골프 코스는 북쪽의 경제 관광 개발 삼각형의 중심에 위치하고 있으며 베트남뿐만 아니라 동남아시아에서도 최고의 골프 코스로 간주됩니다.

Chi Linh 골프장의 첫 인상은 아름다운 계곡의 심장부에있는 325 헥타르의 넓은 야드로 장엄한 푸른 언덕 주변에 자연 호수가 자리 잡고 있습니다. Chi Linh Star Golf는 AAA 국제 표준에 따라 36 홀을 세우고 있습니다. 푸른 잔디는 매일 돌보아지고, 호수 가장자리를 따라 작은 도로가 이어지고, 언덕과 언덕 사이의 완만 한 경사면은시의 캐노피에 자리 잡은 작은 상점에서 정차합니다. 꿈 .....

그 시적 환경에서 인상적인 것은 36 개의 과학적으로 배치 된 골프 구멍으로 신중한 모래 함정이있어 프로 골퍼까지도 "함정에 빠뜨릴"준비가되어 있습니다. 골프 공은 치 린 (Chi Linh)의 기존 언덕과 산을 배경으로 매우 도전적으로 디자인되었습니다. 정말 숙련되어 있고 많은 기술을 가지고있는 골퍼는 "베트남의 가장 도전적인 골프 2007"에 도전 할 기회를 놓치기를 원하지 않습니다.

치 린 골프 코스의 가장 높은 지점은 클럽 하우스입니다. 독특한 디자인의 둥근 건물은 전체 시스템과 벽이 투명한 유리 문으로 지어져있어 방문객과 관람객이 28/36 골프 구멍이있는 지역 대부분을 존경 할 수 있습니다.

골프 코스는 "골프를 치는 가장 좋은 장소"라는 슬로건으로 지어졌습니다. 대부분의 첨단 기술, 세계의 주요 건축 자재는 여기에서 사용되었습니다. 예를 들어, 여기에 사용하기 위해 호주에서 수입 한 전문 잔디 인 잔디 (골프 용 최고의 잔디), 미국에서 수입 한 RainBird 컴퓨터로 제어되는 유연한 관개 시스템, Toro의 세계적 수준급 골프 장비 유지 보수 장비는 미국에서 수입됩니다 ....이 골프 코스는 호주의 선도적 인 회사 인 IGCS가 설계 및 제작했습니다. 동시에 자연의 아름다운 자연을 창조하고, 보존하고, 착취하는 것입니다.

Read more...

베트남의 별 골프장이라고 불리는 Chi Linh 골프 코스 (하이 Duong)는 2009 년 골프 코스에 와서 국제 골프 토너먼트의 씨앗을 실제로 놀라게했습니다. Chi Linh는 "베트남에서 가장 아름다운 골프 코스"라고 불립니다.

치 린 골프 코스는 북쪽의 경제 관광 개발 삼각형의 중심에 위치하고 있으며 베트남뿐만 아니라 동남아시아에서도 최고의 골프 코스로 간주됩니다.

Chi Linh 골프장의 첫 인상은 아름다운 계곡의 심장부에있는 325 헥타르의 넓은 야드로 장엄한 푸른 언덕 주변에 자연 호수가 자리 잡고 있습니다. Chi Linh Star Golf는 AAA 국제 표준에 따라 36 홀을 세우고 있습니다. 푸른 잔디는 매일 돌보아지고, 호수 가장자리를 따라 작은 도로가 이어지고, 언덕과 언덕 사이의 완만 한 경사면은시의 캐노피에 자리 잡은 작은 상점에서 정차합니다. 꿈 .....

그 시적 환경에서 인상적인 것은 36 개의 과학적으로 배치 된 골프 구멍으로 신중한 모래 함정이있어 프로 골퍼까지도 "함정에 빠뜨릴"준비가되어 있습니다. 골프 공은 치 린 (Chi Linh)의 기존 언덕과 산을 배경으로 매우 도전적으로 디자인되었습니다. 정말 숙련되어 있고 많은 기술을 가지고있는 골퍼는 "베트남의 가장 도전적인 골프 2007"에 도전 할 기회를 놓치기를 원하지 않습니다.

치 린 골프 코스의 가장 높은 지점은 클럽 하우스입니다. 독특한 디자인의 둥근 건물은 전체 시스템과 벽이 투명한 유리 문으로 지어져있어 방문객과 관람객이 28/36 골프 구멍이있는 지역 대부분을 존경 할 수 있습니다.

골프 코스는 "골프를 치는 가장 좋은 장소"라는 슬로건으로 지어졌습니다. 대부분의 첨단 기술, 세계의 주요 건축 자재는 여기에서 사용되었습니다. 예를 들어, 여기에 사용하기 위해 호주에서 수입 한 전문 잔디 인 잔디 (골프 용 최고의 잔디), 미국에서 수입 한 RainBird 컴퓨터로 제어되는 유연한 관개 시스템, Toro의 세계적 수준급 골프 장비 유지 보수 장비는 미국에서 수입됩니다 ....이 골프 코스는 호주의 선도적 인 회사 인 IGCS가 설계 및 제작했습니다. 동시에 자연의 아름다운 자연을 창조하고, 보존하고, 착취하는 것입니다.

Hide...

 

Valley to Lake

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0481162408601410230336554408359055743431015131540140619566034297019
 Blue13572.0395373383409558171443159496338754240830714929138638317663232746661
 White13572.0357353314389526158394139458308849139030512528033735115355129836071
 Red13572.0307332274362498130350109407276942334725710324128628314251725995368
 Par  444453435365443444353672

Hill to Valley

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0560307427284164390515183471330155743431015131540140619566034296730
 Blue13572.0533285382266146364476140424301639537338340955817144315949633876403
 White13572.0489248362254123335462125369276749139030512528033735115355129835750
 Red13572.0463208344231100290406104334248038534725710324128628314251725615041
 Par  544434534364444534353672

Hill to Lake

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0560307427284164390515183471330155743431015131540140619566034296730
 Blue13572.0533285382266146364476140424301654240830714929138638317663232746290
 White13572.0489248362254123335462125369276749139030512528033735115355129835750
 Red13572.0463208344231100290406104334248042334725710324128628314251725995079
 Par  544434534365443444353672
                         
                         
                         
                         
                         
                        

평가

10 /
Chưa đánh giá 0 rating
Criteria Average point Number of ratings
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.

 

Valley to Lake

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0481162408601410230336554408359055743431015131540140619566034297019
 Blue13572.0395373383409558171443159496338754240830714929138638317663232746661
 White13572.0357353314389526158394139458308849139030512528033735115355129836071
 Red13572.0307332274362498130350109407276942334725710324128628314251725995368
 Par  444453435365443444353672

Hill to Valley

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0560307427284164390515183471330155743431015131540140619566034296730
 Blue13572.0533285382266146364476140424301639537338340955817144315949633876403
 White13572.0489248362254123335462125369276749139030512528033735115355129835750
 Red13572.0463208344231100290406104334248038534725710324128628314251725615041
 Par  544434534364444534353672

Hill to Lake

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Black13572.0560307427284164390515183471330155743431015131540140619566034296730
 Blue13572.0533285382266146364476140424301654240830714929138638317663232746290
 White13572.0489248362254123335462125369276749139030512528033735115355129835750
 Red13572.0463208344231100290406104334248042334725710324128628314251725995079
 Par  544434534365443444353672
                         
                         
                         
                         
                         
                        
11 12 2020
ưu đãi outing chí linh

Ưu đãi đặc biệt cho outing nhóm tại sân golf Chí Linh, áp dụng từ 10/12/2020 đến hết ngày 09/02/2021 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

02 11 2020
nguyen golf club

On November 4, here at the Chi Linh -Hai Duong Golf Course, the launch event of the Nguyen Hanoi Family Golf Club will be held.

22 10 2020
chilinh golf championship 2020
Chào đón giải đấu thường niên ChiLinh Golf Championship 2020 với sự góp mặt của 270 Hội viên và khách mời đối tác của sân golf được tổ chức vào thứ bảy. ngày 14 tháng 11 năm 2020, trên sân golf Chí Linh.

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장