BRG Kings Island Golf Resort - Mountain

킹스 아일랜드 골프 코스는 350ha의 땅과 1,500ha의 호수에 위치한 36 개의 홀로 구성되어 있습니다. 호숫가 골프장 (18 홀)의 이름조차도이 코스의 특징을 보여줍니다. 18 홀 중 14 개가 호수로 골프를 치는 경험을 선사합니다. 한편 마운틴 뷰 (18 홀)는 주변의 산들과 함께 숨막히는 아름다운 자연 경관의 이미지로 인해 잊혀지지 않을 것입니다.

Sân Mountainview

Mountainview 경기장은 2004 년에 Pacific Coast Designs, Australia에 의해 설계되었습니다. 이 회사는 방콕, 태국 및 홍콩 컨트리 클럽의 알파인 골프 코스를 비롯하여 동남아시아 전역의 프로젝트 및 시설로 유명합니다. 그들은 18 홀 골프 코스를 설계하기 위해 베트남 국립 문화 관광 마을 주변의 산들의 놀라운 경관을 최대한 활용했습니다. 파 72은 금 티에서 7,000 야드 이상 뻗어 있습니다. . 골프 애호가들은 북부 베트남의 혹독한 기후를 견딜 수있는 호주에서 수입 한 특수 잔디 인 Novotec 잔디에서 뛰게되어 기쁩니다. Fairview at Mountainview는 Lakeside와 같은 버뮤다 잔디도 심었습니다. 골프 코스와 주변 환경은 골퍼들에게 잊지 못할 경험을 선사합니다.

Read more...

킹스 아일랜드 골프 코스는 350ha의 땅과 1,500ha의 호수에 위치한 36 개의 홀로 구성되어 있습니다. 호숫가 골프장 (18 홀)의 이름조차도이 코스의 특징을 보여줍니다. 18 홀 중 14 개가 호수로 골프를 치는 경험을 선사합니다. 한편 마운틴 뷰 (18 홀)는 주변의 산들과 함께 숨막히는 아름다운 자연 경관의 이미지로 인해 잊혀지지 않을 것입니다.

Sân Mountainview

Mountainview 경기장은 2004 년에 Pacific Coast Designs, Australia에 의해 설계되었습니다. 이 회사는 방콕, 태국 및 홍콩 컨트리 클럽의 알파인 골프 코스를 비롯하여 동남아시아 전역의 프로젝트 및 시설로 유명합니다. 그들은 18 홀 골프 코스를 설계하기 위해 베트남 국립 문화 관광 마을 주변의 산들의 놀라운 경관을 최대한 활용했습니다. 파 72은 금 티에서 7,000 야드 이상 뻗어 있습니다. . 골프 애호가들은 북부 베트남의 혹독한 기후를 견딜 수있는 호주에서 수입 한 특수 잔디 인 Novotec 잔디에서 뛰게되어 기쁩니다. Fairview at Mountainview는 Lakeside와 같은 버뮤다 잔디도 심었습니다. 골프 코스와 주변 환경은 골퍼들에게 잊지 못할 경험을 선사합니다.

Hide...
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:24℃
Sat
높은 온도:34℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:28℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:30℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Wed
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Thu
높은 온도:30℃
낮은 온도:26℃

Mountainview

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13071.9425431570212410555379186364353238655941719538119751736541434316963
 Blue12571.2399410540179385530355163344330536752939917536717749634139132426547
 White12270.6373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Red12471.7320369467139342487320125305287433748336713833714145329335429035777
 Par  445345434364543435443672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평
Hiện tại không có tee time phù hợp trong ngày, hãy lựa chọn tee time khác hoặc gọi tổng đài 19002093 để được tư vấn trực tiếp.
Fri
높은 온도:33℃
낮은 온도:24℃
Sat
높은 온도:34℃
낮은 온도:26℃
Sun
높은 온도:28℃
낮은 온도:26℃
Mon
높은 온도:30℃
낮은 온도:25℃
Tue
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Wed
높은 온도:31℃
낮은 온도:25℃
Thu
높은 온도:30℃
낮은 온도:26℃

Mountainview

 DescritionSlopeRating123456789Out101112131415161718InTotal
 Gold13071.9425431570212410555379186364353238655941719538119751736541434316963
 Blue12571.2399410540179385530355163344330536752939917536717749634139132426547
 White12270.6373390510159364506340148324311435350738115435016047131637730696183
 Red12471.7320369467139342487320125305287433748336713833714145329335429035777
 Par  445345434364543435443672

평가

아직 평가되지 않음
Green
Caddie
Location
Price
Scenery
Facility
Vui lòng Sign in to rate and comment!
논평

인근 골프장