Phương thức thanh toán Alegolf

21/08/2015 - 11:24 am

Quý khách có thể thanh toán:

-  Phí booking (nếu không phải là Hội viên Alegolf): bằng tiền mặt, chuyển khoản/ thẻ thanh toán quốc tế trước giờ tee-time chậm nhất 1 tiếng.

-  Phí chơi golf: bằng tiền mặt, chuyển khoản, thẻ thanh toán quốc tế hoặc chọn hình thức thanh toán tại sân.

-  Phí phát sinh khác khi Quý khách chơi trên sân sẽ do Quý khách tự thanh toán.